Privacy Verklaring

Beste bezoeker,

Wij hebben deze Privacy verklaring opgesteld om u duidelijk te maken dat wij de privacy van alle persoonsgegevens waarmee we binnen Van Uitert Companies B.V. en dochtermaatschappijen (de groep hierna te noemen Van Uitert Companies) in aanraking komen zeer serieus nemen. Om die reden worden de door ons verzamelde persoonsgegevens zeer zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Omwille van de duidelijkheid vervult Van Uitert B.V. de rol van verwerkingsverantwoordelijke binnen Van Uitert Companies. Dit wil zeggen dat u met al uw vragen en opmerkingen terecht kunt bij Van Uitert B.V.

In deze privacyverklaring willen we u goed informeren over ons privacy beleid. Als u vragen hebt of meer informatie wil, neem dan contact op met Van Uitert B.V. +31 (0)162-313136 of info@uitert.nl

Toegang tot uw persoonsgegevens binnen Van Uitert Companies hebben slechts die personen die uit hoofde van hun functie of een project hiertoe gerechtigd zijn. Voor deze toegang geldt een “ need to know principe”, hetgeen inhoudt dat de toegang die de hiervoor bedoelde personen hebben tot persoonsgegevens niet verder strekt dan noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie, project of taak.

Doeleinden van de gegevensverwerking:

Uitvoering van overeenkomsten

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het onderhouden van de daaruit voortvloeiende relaties, inclusief bijbehorende marketingactiviteiten. Hiervoor verwerken we uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, eventuele financiële of fiscaal relevante gegevens, en de daarbij behorende correspondentie.

Wij gebruiken deze persoonsgegevens omdat deze nodig zijn voor de overeenkomst of de afwikkeling daarvan. Wij bewaren deze persoonsgegevens zolang als nodig is om onze diensten en overeenkomsten goed uit te kunnen voeren. Daarna vernietigen wij deze gegevens, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze gegevens langer te bewaren.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling of een opdracht plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes en behoorlijk af te kunnen handelen. Wij mogen deze gegevens dan ook aan een bezorgdienst verstrekken om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres, betalingsgegevens en geboortedatum. Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat wij met u sluiten. We bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht). Deze gegevens worden niet met derden gedeeld. In zeer incidentele gevallen zijn wij genoodzaakt sommige gegevens tien jaar of langer te bewaren, denk hierbij onder meer aan nalevering van materialen of een andere service om onze dienstverlening te optimaliseren.

Contact- of aanmeldformulier

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen over ons bedrijf en dienstverlening en aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens , telefoonnummer en e-mailadres. Wij gebruiken deze persoonsgegevens onder de grondslag overeenkomst. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie. Heeft u een bestelling of opdracht gedaan dan bewaren we de informatie totdat de bestelling is afgehandeld en zeven jaar daarna (de wettelijke bewaartermijn).

Nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief . Hierdoor ontvangt u regelmatigeen e-mail met informatie, nieuws en ontwikkelingen betreffende Van Uitert Companies en blijft u op de hoogte van onze producten, diensten en aanbiedingen. Dit abonnement kunt u op ieder gewenst moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Uw e-mailadres wordt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.

Verstrekking aan derden

Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor onze dienstverlening of als wij dit wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Wij melden u vooraf welke andere bedrijven uw persoonsgegevens krijgen.

Social media buttons

Op onze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, Twitter en Linkedin. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter en Linkedin zelf. Deze knoppen worden actief indien u daarop klikt.

U kunt de privacyverklaring van Facebook, Twitter en Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) lezen om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw persoonsgegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd. Wij treffen onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen:

  • logische toegangscontrole op onze laptops en systemen, gebruikmakend van wachtwoorden;
  • fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging; (waaronder toegangschips, toegangscontrole en camerabeveiliging in ons pand en op ons terrein)

Wij werken zoveel mogelijk digitaal: oude papieren worden vernietigd door een gecertificeerd bedrijf.

Klachten-Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Van Uitert Companies behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze Privacyverklaring, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, correctie en recht op verzet

Indien u een relatie met Van Uitert Companies heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Onder de AVG hebt u verder de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben;
  • het laten corrigeren van fouten;
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
  • intrekken van toestemming;
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;

Mocht u daar gebruik van willen maken, let dan op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze diensten en producten door dit te melden bij het navolgende adres:

Van Uitert B.V.

De Schacht 9

5107 RD  DONGEN

0031 (0)162 313136

 info@uitert.com

www.uitert.nl

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.